”När vi inte längre kan ändra en situation utmanas vi att förändra oss själva”

– Viktor E. Frankl

Våra kurser förmedlar kunskap och konkreta sätt att hantera konflikter kopplade till stress och trauman.

Se kursutbud nedan:

Grundkurs för integration i skolor

Utöver de utmaningar som vanligtvis uppstår i skolan finns idag många barn som kommit som flyktingar, har varit med om trauman och som på grund av sina erfarenheter kan uppleva otrygghet, kontaktlöshet och lever under påverkan av affektivt känslomässigt inre tryck.

En påverkan som ofta leder till inlärningssvårigheter och språksvårigheter. Dessa barn behöver aktiv hjälp för att skapa nya erfarenheter av trygghet, kontinuitet men framför allt av goda relationer – en grundläggande fungerande bas.

För vem

Detta är en kurs som riktar sig till skolledning och skolpersonal i syfte att ge nya verktyg för dialog, öka trygghet och välbefinnande för både elever och lärare.

För dig som vill få verktyg för dialog inriktad kring motivation, stöd, utveckling, förändring.

Längd: 5 heldagar

Språk: Kursen hålls på Svenska

Ort: Stockholm

Nästa tillfälle: Kontakta oss

”Psykologisk kompetens för att möta flyktingar som har trauman eller andra psykologiska problem som kan påverka etableringen i det svenska samhället”

– Conflict Prevention Group

Hälsa är en viktig faktor för nyanländas etablering i det svenska samhället. Utöver problem som är förknippade med flyktingars situation i sitt hemland och under flykten till Sverige, vilka kan vara grogrund för olika grader av trauman, finns regelmässigt problem som gäller etableringen i det nya samhället. Såväl den psykiska som fysiska hälsan påverkas av faktorer som upplevelse av att inte förstå det samhälle man kommer till, brist på kontakter med svenskar, konflikter med andra asylsökande, språksvårigheter, avsaknad av trygghet, tillitsbrist med mera.

Att förebygga eller hantera trauman och andra psykologiska problem ställer krav på personer i en ansvarsposition men även på den personal som har en handläggande eller medlande funktion. Kompetensbehovet är stort! Det behövs god kunskap om vilka psykologiska faktorer som skapar oro. Det behövs även en hög grad av medvetenhet hos den ansvarige/handläggaren/medlaren om den egna personens betydelse och egna reaktionsmönster.

Utbildningen sätter tre kunskapsbehov i centrum:

  • Kunskap om migrationsprocessen inklusive hälsokurvan för nyanlända flyktingar och de faktorer som påverkar den psykiska och fysiska hälsan, t.ex. upplevelse av kris, språksvårigheter, brist på kontakter, avsaknad av trygghet, tillitsbrist, ändrad livsstil, låga värden på KASAM (begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet).
  • Kunskap om trauman och andra psykologiska problem, t.ex. ängslan, oro och ångest samt upplevelse av kultur- och värdekonflikter som kan påverka etableringen i det svenska samhället.
  • Egen psykologisk kompetens hos handläggare och ansvariga för att på ett kvalificerat, tryggt och lyhört sätt kunna möta flyktingar med varierande problem, såväl barn och unga som vuxna.

Utöver att utbilda medverkar Conflict Prevention Group även i direkta handledningsuppdrag.