Religiös förståelse

I all kommunikation finns det underströmmar i det som sägs och förmedlas. Underströmmarna kan bestå av personens kulturella förförståelse, världsbild, tidigare upplevelser och erfarenheter, misstänksamhet och fördomar etc. En viktig underström i stora delar av världen är religionen.

Religion handlar inte främst om vad en människa tror på. Det man tror på är förstås viktigt när det gäller referensram och förklaringsmodeller till det som sker på personligt och socialt plan. Men religionen handlar också i hög grad om identitet och grupptillhörighet.

Riter och traditioner

I många samhällen är religionen kittet som håller gruppen samman. Genom att utöva de olika religiösa riterna uttrycker man sin solidaritet med gruppen, stammen, klanen. Ett brott mot de religiösa traditionerna är därför inte bara ”en synd mot Gud”, utan ett brott mot det som utgör gruppens trygghet och sammanhållning. Gruppsolidariteten kan finnas på flera olika nivåer beroende på vad motparten representerar – allt från tillhörighet till en världsreligion genom tillhörigheten till en grupp inom en världsreligion (ex. Sunni-shiá- islam, ortodox-katolsk kristendom) till en lokal grupps eller klans speciella traditioner.

En svårighet för en västerländsk iakttagare är att gruppens religiösa identitet, som kan upplevas hotad, sårbar eller dominant, sällan uttrycks i konkreta definitioner eller ord. Den är en integrerad med en betydande dimension av helheten.

Förståelse av de religiösa förklaringsmodellerna och den religiösa identitetens betydelse kan därför vara helt avgörande vid internationella konflikter, medling och dialog. För en västerländsk iakttagare, som är uppväxt i en sekulariserad och individualistisk kontext, kan det vara svårt att känna igen de underströmmar som rör sig i kommunikationen med personer från kulturer där religionen är integrerad i världsbilden och identiteten. Viktiga faktorer för kommunikationen riskerar därigenom att bli förbisedda.

Conflict Prevention Group ser det som viktigt att vid sidan av den psykologiska kompetensen även anknyta till människor med kunskap och erfarenhet av teologi och religionskunskap för att i största möjliga mån få en helhetsbild av de olika nivåerna av kommunikation och konflikthantering.

Intervju med Håkan om religiös förståelse